نویسنده = ����������������������� ���������� ����������������
اهمیت نظامی شبکه‌های ارتباطی مرزی استان آذربایجان شرقی

دوره 41، شماره 68، آذر 1389

محمدباقر چوخاچی‌زادة مقدم؛ داود امینی قشلاقی