نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 10
4. تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-133

10.22059/jphgr.2017.61583

حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی


7. تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 99-116

10.22059/jphgr.2012.30244

حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی


8. مکان‎یابی نواحی مستعدِّ کشت کلزا در منطقه‎ی سرپل زهاب

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 29-48

حسن لشکری؛ علی رضایی