نویسنده = ���������������������� ��������������
تأثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 65-76

10.22059/jphgr.2013.35835

مریم اسدیان؛ سید محمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ اصغر فلاح