نویسنده = ������������ ������������ ��������
مدل‏ سازی و پیش ‏بینی گرد و غبار در غرب ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-35

10.22059/jphgr.2020.284389.1007408

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ سینا فیض اله زاده