نویسنده = ���������������������� ������������
پیش‌آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقة نجف‌آباد

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 497-512

10.22059/jphgr.2019.281346.1007380

مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‌اله یزدان‌پناه


ارزیابی مدل WRF برای پیش‏ بینی دما و رخداد سرمازدگی در حوضۀ آبریز زاینده‏ رود

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 163-182

10.22059/jphgr.2019.262062.1007258

مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‏ الله یزدان پناه؛ محمدعلی نصراصفهانی