دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-168 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغارین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

صفحه 1-20

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


3. تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش روزانه در ایران

صفحه 21-37

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فیروز رنجبر


9. تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

صفحه 113-133

حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27