نویسنده = �������� �������������� ����������������� �������� ������������