نویسنده = �������� �������������� ����������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه‌های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره کره ـ بوشهر)

دوره 41، شماره 69، پاییز 1389

علی‌اکبر نظری سامانی نظری سامانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ جمال قدوسی