نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگ‎دانه‎ها در حوضه‎ی آبخیز خرّم‎آباد

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 69-82

شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ گوهر عزیزی پور؛ کاظم بهرامی