نویسنده = �������������� �������� ���������� ������
مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 0، شماره 0، اسفند 1387

فرامرز خوش اخلاق؛ نوذر قنبری؛ جعفر معصوم پور سماکوش