نویسنده = ���������������� ������ ������
دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-72

10.22059/jphgr.2012.29214

محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی