نویسنده = �������� ������������ ������������������
تخمین میزان نیتروژن در گیاه سویا با استفاده از سنجش از دور

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 109-124

10.22059/jphgr.2013.35153

فاطمه شکی؛ فرانسواز برنارد؛ روشنک درویش‎زاده؛ عبدالحمید دشتی آهنگر