نویسنده = ������������������ ������ ����������������
صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 713-729

10.22059/jphgr.2018.241277.1007113

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سید ابوالفضل مسعودیان