نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
بررسی آثار تغییر اقلیم بر میزان بازدید از جزیرۀ هنگام

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 109-122

10.22059/jphgr.2014.50622

اسداله خورانی؛ شهربانو منجذب مرودشتی