نویسنده = فریده صفاکیش
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-229

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش