نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 283-299

10.22059/jphgr.2017.62846

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری


ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 351-365

10.22059/jphgr.2016.60094

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده