نویسنده = ������������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پیوند میان نوسان شمالگان و رخداد بارش در ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 577-591

10.22059/jphgr.2018.244741.1007135

زهرا حجتی؛ سید ابوالفضل مسعودیان