کلیدواژه‌ها = ارتفاع ژئوپتانسیل
واکاوی روند تغییرات شدت چرخندهای توأمان مدیترانه-دریای سرخ

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 27-44

10.22059/jphgr.2024.363162.1007785

حسین عساکره؛ رویا پورکریم؛ عبدالله فرجی؛ محمود خسروی


تحلیل روندِ زمانی و مکانی الگوهای گردشی جو و اثرات آن بر بارش‌های ایران در دو دهۀ اخیر

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 513-532

10.22059/jphgr.2023.353619.1007739

زهرا ماه آورپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدعلی نصراصفهانی


نقش گردش وردسپهر زیرین پُرفشار عربستان در بارش ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 569-587

10.22059/jphgr.2016.60827

مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر؛ مهناز جعفری