کلیدواژه‌ها = تغییرات مکانی
برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 265-285

10.22059/jphgr.2016.59368

معصومه دلبری؛ پریسا کهخامقدم؛ احسان محمدی؛ تارخ احمدی


واکاوی تغییرات مکانی هسته‎ی جزیره‎ی گرمایی شهر تهران

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 127-146

10.22059/jphgr.2012.29218

علی شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ زینب حسین پور