پیش‌آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقة نجف‌آباد

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ‏‏ریزی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‏‏ ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه یکی از بزرگ‏ترین چالش‏ها در کشاورزی بررسی اثر عوامل آب و هوایی بر محصولات کشاورزی است. هدف از این تحقیق پیش‏آگاهی‏ رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقة نجف‏آباد ‏است. با توجه به آمار بلندمدت فنولوژی درختان بادام در منطقة نجف‏آباد، تاریخ‏های گل‏دهی استخراج و براساس تاریخ‏های ژولیوسی محاسبه شد. سپس، جدول شاخص‏های حرارتی ترسیم شد. از میان پارامترهای موجود، به‏ترتیب تعداد روزهای بالاتر از دمای میانگین‏، مجموع واحدهای حرارتی بیشتر از صفر (GDD>0)، و تعداد روزهای پایین‏تر از دمای میانگین ‏بیشترین همبستگی مستقیم معنی‏داری (P-value <0.01) را با تاریخ گل‏دهی نشان داد که به‏ترتیب معادل 945/0، 938/0، و 921/0 بود. معادلات رگرسیون چندمتغیرة خطی و شبکة عصبی مصنوعی نیز بین گل‏دهی و شاخص‏های حرارتی بررسی شد؛ ضریب همبستگی این معادلات به‏ترتیب 998/0 و 995/0 ملاحظه شد. سپس، راست‏آزمایی خروجی دمای روزانة مدل ‏WRF در منطقة مورد مطالعه انجام و مشخص شد که پیش‏بینی دمای مدل از لحاظ آماری قابل قبول است. براساس نتایج، با تلفیق دو مدل فنولوژی و پیش‏بینی دما به‏وسیلة مدل WRF می‏توان هشدار سریع 48ساعتة رخداد سرمازدگی در باغات منطقه را با دقت کافی انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognosis of Frosting Occurrence in Almond Orchards, Najafabad Region

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nasr Esfahani 1
  • Hojjat Yazdanpanah 2
1 PhD Candidate in Climatology, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Physical Geography, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nowadays, one of the greatest difficulties in agricultural activities is effects of weather factors on agricultural crops. The purpose of this research is to present prognosis of frosting occurrence in almond orchards in Najafabad region.  Freezing can damage agriculture crops on the condition that it was prolonging and intense. The frost phenomenon and consequent damages is a serious problem in all the regions of the world. On time and accurate forecasting of occurrence time can reduce damages. Though about frostbite many studies have been done but the majority of this research just has examined this phenomenon from the perspective of the weather and by specifically the productive synoptic patterns. In the agricultural scale, great views have often useless results.  These predictions are scale down on spatial and temporal (Downscaling). The purpose of this research is to combine two phonological and meteorological models (WRF) in order to predict the phenomenon of spring frost in almond gardens of the region.
Materials and methods 
Case of study of this research is Zayandeh Rud Basin. Zayandeh Rud Basin as the study area is located 50 degrees and 20 minute until 52 degrees and 24 minute eastern longitude and 31 degrees and 12 minute until 33 degrees and 42 minute northern latitude.
Since the concept of cold damage in agriculture, regardless of product development stages (phenology) and only the temperature test, has no practical value. Therefore, it was necessary to estimate the model of almond flowering in studied gardens. The results are combined with weather forecasting model (WRF). According to the phenology long-term statistics of almond trees in the Najafabad region, the extracted flowering dates were calculated based on Julian dates. Then, the GDD matrix table is plotted for the analysis.
The relationship between flowering history is evaluated with the parameters mentioned. The strongest relationship is selected for further evaluations. The flowering is dependent variable and the other above mentioned is independent variable. The most relevant regression equation is determined with high correlation coefficient. According to the WRF model, such analysis in the study area was performed by Nasr Esfahani et al and predicted model temperature was statistically significant. A quick warning can be made of the occurrence of frostbite in the coming days for the flowering date.
Results and discussion  
According to the phonological data of Najafabad station, the flowering date for each year based on Julian calendar, was analyzed in the statistical population of 10 years (2006-2017). The average flowering period is eighty days (80). The years 2007, 2011 and 2014 have the highest flowering time. The number of flowering days was twelve days in 2007, ten days in 2011, fifteen days in 2012, eight days in 2014and six days in 2017. Among the existing parameters, the highest correlation (0.945) was revealed between the flowering date and the number of days above the mean. This is a positive relationship and show that the number of days above the average is related to the flowering in almonds. The value of P-value <0.01 is significant at 1% level. After the flowering date and GDD greater than zero (0.938) with a significant level of 0.01, there is the highest correlation between the flowering date and the number of days below the average of over five (0.921) with a significant level of 0.05. Linear multi-variable regression equations were also investigated. This equation was correlated with 0.96 and there is a very strong connection between the dependent and independent variables. The regression coefficients are estimated separately for the two models using the first column of the table. We can use the regression model as Y = 36.605 + 1.761X for the first model. Where x is the number of days above the average and y is the date of flowering. The estimated regression model for the second model is
Where, X1 is the number of days above the average and X2 is the number of days below the average. Then, we have selected the best model and defined the coefficient for both models. It is noted that the modified coefficient of the second model is determined with two independent variables (0.998). This is higher than the first-order correction coefficient (0.88). It can be concluded that the second model is better than the first one.  
Conclusion
As we have seen, the linear multivariate regression equation was significant for predicting flowering history at 1% confidence level. Now with the temperature prediction by the WRF model and calculating the number of days above the average and below the average, the flowering date can be obtained and show the warningss of frostbite in the presence of flowering.
Similar to this study, Prabha and Hoogenboom (2008) showed that use of the WRF Intermediate Scale for effective protection management is a good strategy to protect products and reduce frost damage. The results of this study reveal the feasibility and accuracy of the WRF model for radiation and radiant frost warning. Given the daily temperature test outputs of the WRF model in the study area, we can observe very good results in smooth areas. It can be combined with two phenology models and the prediction of temperature by the WRF model, as a quick warning of 48 hours of frostbite occurred in the gardens of the area with sufficient accuracy.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenology models
  • WRF model
  • flowering date
  • temperature forecast
اسماعیل‏نژاد، م.؛ خسروی، م.؛ علیجانی، بهلول. و مسعودیان، ا. (1392). شناسایی امواج گرمایی ایران، مجلة جغرافیا وتوسعه، 33: 39-54.
اسماعیلی، ر.؛ عطایی، ه. و فلاح قالهری، غ. (1390). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعة دو گونة هستة دار بادام و زردآلو (مطالعة موردی خراسان رضوی)، نشریة دانش کشاورزی و تولید پایدار، 2(۱): ۱۴۵-163.
اکبری، ح.ر. (1381). بررسی ویژگی‏های کمی موج‏های یخبندان بهارة شمال غرب و غرب ایران با تأکید بر خصوصیات سینوپتیک موج‏های شاخص [پ‍ای‍ان‏ن‍ام‍ه‏].
امیرقاسمی، ت. (1381). سرمازدگی گیاهان،خطر یخبندان،پیشبینی وحفاظت، نشر آیندگان.
حسینی، م. (1388). بررسی و مطالعة شاخص درجة روز رشد پرتقال، پنبه، گندم، برنج، و تأثیر آن در زمان رسیدن این گیاهان در قراخیل. نیوار، نشریة ادارة کل هواشناسی استان مازندران‏.
خلجی، م. (1380) پیش‏بینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان زودرس پاییزه برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی در استان چهارمحال و بختیاری، نشریه به نژادی نهال و بذر ، 17(2):126-139.
رسول‏زادگان، ی. (1370)،میوه کاری درمناطق معتدله(ترجمه)،انتشارات اردکان(شفق نشر)759صفحه.
زادنیا، ح. (1377). پروش فندق، بادام،گردو، جهاد کشاورزی ارومیه.
ضیایی، ع.؛ کامکار حقیقی، ع.؛ سپاس‏خواه، ع. و رنجبر، س. (1385). تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی، مجلة علمی- پژوهشی علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 10(۳)، ۱۳-۲۶.
علافچیان، ا. و غیور، ح.‏ع. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر تنش سرمازدگی و یخبندان بر عملکرد محصول بادام و راه‏های مقابله با آن، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران، دانشگاه خوارزمی.
کاویانی، م.؛ حسینی ابری، ح. و اسدی بروجنی، ا. (1381). تعیین احتمال وقوع تجربی و دورة بازگشت حداقل دما در ماه‏های اسفند، فروردین، و اردیبهشت در باغ‏های بادام منطقة سامان، مجلة علم و کشاورزی ومنابع طبیعی، ۹(۳).
محمودی، پ.؛ علیجانی، ب.؛ سلیقه، م. و ریگی چاهی، ا. (1390). بررسی تغییرات کمینه‏ها و بیشینه‏های سالانة دما در ایران، فصل‏نامة تحقیقات جغرافیایی، 62(۳): 173۵۲-173۷۴.
محمودی، پ. ((1391. پهنه‏بندی و پایش یخبندان هوای ایران، پایان‏نامة دکتری اقلیم‏شناسی، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی. دانشگاه سیستان و بلوچستان، مهر .1391
میرحاجی، ت.؛ سندگل، ع.؛ قاسمی، ح. و نوری، س. (1389). کاربرد درجة روز رشد(GDD)  در تعیین مراحل فنولوژی چهارگونه‏ از گندمیان در ایستگاه تحقیقات مراتع همند ‏آبسرد، فصل‏نامة علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 17(۳): ۳۶۲-376.
نامداری، آ. و امیدی، س. (1390). پیش‏بینی سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه و تأثیر آن بر درخت بادام، مجموعه مقالات دومین همایش ملی بادام، شهر کرد.
نصراصفهانی، م.؛ یزدان‏پناه، ح. و نصراصفهانی، م.ع. (139۸). ارزیابی مدل WRF برای پیش‏بینی دما و رخداد سرمازدگی در حوضة آبریز زاینده رود. مجلة علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 58(۱): ۱۶۳-182.
وزوایی، ع.؛ وحدتی، ک. و تاج‏آبادی، ع. (1382). راهنمای ارزیابی درختان گردو، پسته، و بادام، انتشارات خانیران.
ولاشدی، ر.ن. و سبزی‏پرور، ع.ا. (1395). ارزیابی الگوهای برآورد نیاز سرمایی زمستانه با استفاده از داده‏های مشاهده‏ای پدیده‏شناختی درخت سیب در ارومیه، علوم باغبانی ایران، 47(3): ۵۶۱-570.
یزدان‏پناه، ح. و سلیمانی‏تبار، م. (1392). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنوژی سیب در شمال شرق ایران، نخستین کنفرانس ملی آب وهواشناسی، کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.
یزدان‏پناه، ح.؛ سپندار، ن.؛ احمدیان، م. و فدایی، پ. (1391). بررسی امواج گرمایی حادث‏شده درکرمانشاه، همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت،چالشهاورهیافتها،زاهدان،دانشگاه سیستان وبلوچستان.
Akbari, H. (2002). Evaluation of Quantity Characters of Spring Freezing waves in West Northwest of Iran, Emphatically on Characters of Synoptics Waves Index, Thesis.
Allafchian, E. and Ghayour, H.A. (2013). Evaluation of Frost and freezing Stress Effect on efficiency almond and confront ways whit it, Second International Conference on Environmental, Tehran, Kharazmi University.
Amirghasemi, T. (1381). Plant Frosting, Freezing Risk, Forecasting and Protection, Ayandegan Publications.
Cesaraccio, C.; Spano, D.; Snyder, R.L. and Duce, P. (2004). Chilling and forcing model to predict bud-burst of crop and forest species, Agric. For. Meteorol, 126(1): 1-13.
Egea, O.; Martınez -Gómez, P. and Dicenta, F. (2003). Chilling and heat requirements of almond cultivars for flowering, Environ. Exper. Bot., 50(1): 79-85.
Esmaeil Negad, M.; Khosrave, M.; Aliganei, B. and Masoodeian, A. (2013). Identifying Heat Waves of Iran, Iranian journal of Geography and Development, 11(33): 39-54.
Esmaili, R.; Ataie, H. and Fallah Ghalhary, G. (2011). Assessment of Climate Change Impact on the Future Development of Apricot and Almond Species. (Case Study: Khorasan Razavi Province), Journal of Agricultural science and sustainable production, 21(1): 145-163.
Gue, L.; Dai, J.; Ranjitkar, S. and Yu, H. (2014). Chilling and heat require,ents for flowering in temperate fruit trees, Int. J. Biometeorol., 58: 1195-1206.
Hossayni, M. (2009). Evaluation and study of heat unit index about orange, cotton, wheat, rice and effect of time on crop ripening in Gharakhil, The Scientific & Technical Journal of IRIMO, 33(1): 39-54.
Kavani, M.; Hosseini Abri, H. and Asadi Broujeny, A. (2002). Probability of occurrence and return period of minimal temperature in almond orchards at saman region during March, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 33(3): 49-57.
Khalaji, M. (2001). Estimation of Late Spring Cold and Early: Autumn Freezing for Some Crops in Charmahal and Bakhtiari Province, Iranian journal of Seed and Plant Improvment, 17(2): 126-139.
Kysely, J. (2004). Mortalily and displaced mortality .Turing heat waves in the Czech Republic, Int J Biometeorol, 49: 91-97.
Mahmoodi, P. (2012). Mapping and Monitoring of Iran Freezing air. Climatology PHD Thesis, Faculty of Geography and Enviromental Planning, University of Sistan and Baluchestan, Mehr 1372.
Mahmoudi, P.; Alijani, B.; Salighe, M. and Rigi Chahi, M. (2011). Variation analysis of minimum maximum annual temperature of Iran, Geographical Researches Quarterly Journal, 26(3): 17352-17374.
Mirhaji, T.; Sanadgol, A.A.; Ghasemi, M.H. and Nouri, S. (2010). Application of Growth Degree-Days in determining phenological stages of four grass species in Homand Absard Research Station, Iranian journal of Range and Desert Reseach, 17(3): 362-376.
Namdari, A. and Omidi, S. (2011). Forecasting of Late Spring Cold and Early Autumn Freezing and Effect on almond tree, 2nd National Almond Symposium: Focus on Export, Shahrekord.
Nasr Esfahani, M.; Yazdanpanah, H. and Nasr Esfahani, M.A. (2019). Evaluation of WRF Model for Temperature Forecast and frosting occurrence in Zayandeh Rud Basin, Journal of Physical Geography Research, 58(1): 163-182.
Olatinwo, R.; Prabha, T.; Paz, J. and Hoogenboom, G. (2011). Predicting favorable conditions for early leaf spot of peanut using output from the Weather Research and Forecasting (WRF) model, Int J Biometeorol, 56: 259-268.
Pearce, R.S. (2001). Plant freezing and damage, Ann.Bot., 87: 417-424.
Prabha, T. and Hoogenboom, G. (2008). Evaluation of the Weather Research and Forecasting model for two frost events, Computers and Electronics in Agriculture, 64(2): 234-247.
Garcia Cueto, R; Tejeda Martinez ,A;  Jauregui Ostos, E; (2009). Heat waves and heat days in an arid city in an the northwest of mexico: current trends and in climate change scenarios, Int J Biometeorol, 54: 355-345.
Rasoolzadegan, Y. (1991). Temperate-Zone pomology (Traslation). Ardekan Publications (Shafag Nashr) 759 pages.
Rattigan, K. and Hill, S.j. (1996). Relationship Between temperature and flowering in Almond, Australian Journal of Experimental Agriculture, 26: 399-404.
Romo, J.T. and Eddleman, L.E. (1995). Use of degree days in multiple temperature experiment, Journal of Range management, 48(5): 410-416.
Sanchez-perez, R.; Ortega, E.; Duval, H.; Martinez-Gez, P. and Dicenta, F. (2007). Inheritance and relationships of important agronomic traits, Euphytica, 155: 381-391.
Togliatti, K.; Archontoulis, S.; Dietzel, R.; Puntel, L. and VanLoocke, V. (2017). How does inclusion of weather forecasting impact in-season crop model predictions?, Field Crops Research, 214: 261-272.
Valashedi, R. and Sabziparvar, A. (2016). Evaluation of winter chill requirement models using the observed apple tree phenology data in Kahriz (Urmia, Iran), Journal of Horticultural science, 47(3): autumn 561-570.
Vestal, C.K. (1971). First and last Occurrences of low temperatures during the cold season, Montly weather review, 98(8): 650-652.
Vezvaee, A.; Vahdati, K. and Tajabadi, A. (2003). Evaluation Guide of Walnut, pistachio, Almond, Khaniran Publications.
Yazdanpanah, H. and Soleimanitabar, M. (2013). Evaluation Effect of Climate Change on Apple phenology process in Iran north east, First National Conference on Climatology of Iran, Kerman, Graduate University of Advanced Technology.
Yazdanpanah, H.; Sepandar, N.; Ahmadian, M. and Fadaee, P. (2012). Evaluation of Occurred Heat Unit in Kermanshah, National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies.
Zadnia, H. (1998). Breeding of Hazelnut, Almond, Walnut, Urmia Agriculture-Jihad.
Zhang, J. (2012). Phenology and climate change, Published by InTech, Rijeka, Croatia, 332 p.
Ziaee, A.R.; Kamgar-Haghighi, A.A.; Sepaskhah, A.R. and Ranjbar, S. (2006). Development of Fars Province Probable Minimum Temperature Atlas Using Meteorological Data, Journal of Crop Production and Processing Esfahan University of Technology, 10(3): 13-26.