همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

ابوالقاسم گورابی

ژئومورفولوژی، سنجش از دور، مورفوتکتونیک استادیار- دانشگاه تهران

geogins@ut.ac.ir
61113521

کارشناس نشریه

رضا علی یاری

دانشکده جغرافیا ـ دانشگاه تهران

jphgr@ut.ac.ir
61113681