نویسنده = ������������ ��������
تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 125-145

عبداله سیف؛ قاسم خسروی