نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


2. برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

دوره 0، شماره 0، تابستان 1387

شمس ا... عسگری؛ محمد رضا ثروتی؛ محمد رضا جعفری