نویسنده = ������������ �������� ������
تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

دوره 0، شماره 0، مرداد 1387

شمس ا... عسگری؛ محمد رضا ثروتی؛ محمد رضا جعفری