نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 385-398

10.22059/jphgr.2015.55337

نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ صدیقه لوک زاده