موضوعات = مورفوتکتونیک، تکتونیک فعال
ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 467-479

10.22059/jphgr.2023.342251.1007696

خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی