موضوعات = همدیدی
تعاملات حاره- برون‏ حاره و بارش‏های فرین و فراگیر ایران در رابطه با ابرهای پرشار حاره‏ای مطالعة موردی: 25 و 26 مارس 2019

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 37-84

10.22059/jphgr.2022.332276.1007650

هلاله فهیمی؛ عبدالله فرجی؛ بهلول علیجانی؛ حسین عساکره؛ کوهزاد رئیس پور


تحلیل همدیدی بارش‏های همراه با طوفان تندری فراگیر بهاره در شمال غرب ایران

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 95-110

10.22059/jphgr.2022.334160.1007659

محمدصالح گرامی؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ سمیه رفعتی


ارتباط الگوهای همدید بارش مؤثر با تاریخ کشت و عملکرد گندم دیم در کرمانشاه

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-86

10.22059/jphgr.2019.254417.1007195

سعید بازگیر؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ ایوب جعفری


تغییرات مؤلفه‏ های مؤثر در بارش‏ های اوج ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 87-103

10.22059/jphgr.2019.254175.1007192

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ آذر کرمانی


اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


واکاوی پیوند میان نوسان شمالگان و رخداد بارش در ایران

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 577-591

10.22059/jphgr.2018.244741.1007135

زهرا حجتی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2016.60092

شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی


رفتار مشاهداتی و همدیدی باد شمال در سواحل شمال‌غرب خلیج‌فارس: بوشهر، ایران (2010)

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 159-174

10.22059/jphgr.2016.57033

حسین ملکوتی؛ محمد پاخیره زن؛ وجیهه السادات حسنی