دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 175-334 

مقاله کامل

ثبت تغییرات اقلیم کواترنر پسین در پذیرفتاری مغناطیسی لس‌های آزادشهر

صفحه 175-191

10.22059/jphgr.2016.59354

وحید فیضی؛ حبیب علیمحمدیان؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور


بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

صفحه 213-229

10.22059/jphgr.2016.59362

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش


تحلیل فضایی لندفرم‌های بادی با استفاده از نظریۀ فرکتالی (مطالعۀ موردی: ریگ اردستان)

صفحه 231-245

10.22059/jphgr.2016.59365

سیاوش شایان؛ مهران مقصودی؛ موسی گل علیزاده؛ محمد شریفی کیا؛ سیده فاطمه نوربخش