نویسنده = �������� ������������
بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 125-145

عبداله سیف؛ قاسم خسروی


بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفیک زمین‌ساخت فعال در حوضه رودبار از سرشاخه‌های دز

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 20-35

رسول شریفی نجف‌آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف