اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir

سردبیر

حسین محمدی

آب و هواشناسی استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
61113520

مدیر داخلی

ابوالقاسم گورابی

ژئومورفولوژی، سنجش از دور، مورفوتکتونیک دانشیار- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/goorabi
geoginsut.ac.ir
61113521
0000-0002-2787-8687

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی کشاورزی استاد ـ دانشگاه تهران

hmohammadiyahoo.com
61113520

دکتر قاسم عزیزی

آب و هواشناسی، سینوپتیک و دیرینه استاد- دانشگاه تهران

-
ghaziziut.ac.ir
61113041

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی کواترنر، ساحلی و یخچالی استاد - دانشگاه تهران

-
myamaniut.ac.ir
61113521

دکتر سید کاظم علوی پناه

خاکشناسی و سنجش از دور استاد- دانشگاه تهران

-
salavipaut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عسگری

کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران استاد دانشگاه یورک کانادا

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهلول علیجانی

اقلیم شناسی، تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی استاد ـ دانشگاه خوارزمی

-
boalijaniyahoo.com
-

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی استاد ـ دانشگاه تهران

-
emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد - دانشگاه اصفهان

-
mrameshatyahoo.com
-

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی و سنجش از دور استاد ـ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113356013

منوچهر فرج زاده اصل

سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی استاد ـ دانشگاه تربیت مدرس

-
farajzammodares.ac.ir
-

تقی طاوسی

اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

t.tavousigep.usb.ac.ir

محمود خسروی

اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=879&Culture=fa-ir
khosravihamoon.usb.ac.ir

حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/asakereh-hossein
asakerehznu.ac.ir

علی محمد خورشید دوست

مطالعات زیست محیطی، مخاطرات محیطی و اقلیمی و ژئومورفیک، مدل سازی استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

www.researchgate.net/profile/Ali_Mohammad_Khorshiddoust
khorshidtabrizu.ac.ir

منصور جعفربگلو

ژئومورفولوژی و سنجش از دور دانشیار-دانشگاه تهران

mjbeglouut.ac.ir
61112902

علیرضا محب الحجه

هواشناسی گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

amohebut.ac.ir

سیاوش شایان

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~shayan
shayanmodares.ac.ir

سید محمد زمان زاده

زمین شناس، رسوب شناس دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~zamanzadeh
zamanzadehut.ac.ir

سید موسی حسینی

هیدرولوژی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~smhosseini
smhosseiniut.ac.ir

مجید آزادی

هواشناسی دانشیار پژوهشکده هواشناسی

nivar.irimo.ir
m-azadiatasmerc.ac.ir

امیر صفاری

ژئومورفولوژی دانشیار گروه آموزشی ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

gs.khu.ac.ir/cv/170/safari/
saffarikhu.ac.ir

علی اکبر شمسی پور

اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir
shamsiprut.ac.ir

شهرام بهرامی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=394220
bahrami.ghgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی کشاورزی استاد ـ دانشگاه تهران

-
hmohammadiyahoo.com
-

دکتر محمدحسین رامشت

استاد - دانشگاه اصفهان

-
mrameshatyahoo.com
-

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

استاد ـ دانشگاه تبریز

-
rezmoghyahoo.com
-

سیدکاظم علوی پناه

استاد - دانشگاه تهران

-
salavipaut.ac.ir
61113536

مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی ساحلی و یخچالی استاد -دانشگاه تهران

jrg.ut.ac.ir/
myamaniyahoo.com

دکتر بهلول علیجانی

اقلیم شناسی، تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی استاد - دانشگاه خوارزمی

-
boalijaniyahoo.com
-

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی استاد ـ دانشگاه تهران

-
emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر مهران مقصودی

زئومورفولوژی، کوارترنری دانشیار ـ دانشگاه تهران

-
maghsoudut.ac.ir
61112902