اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش های جغرافیای طبیعی مصمم به انتشار یافته های پژوهشی  مرتبط با جغرافیای طبیعی ایران است. در این راستا تلاش دارد جدیدترین یافته هایی که به نحوی در حل معضلات محیط طبیعی کشور و یا توسعه مرزهای دانش بشری در سطح جهانی و ملی در مورد توان ها و محدودیت های محیط طبیعی ایران و یا مرتبط با ایران بوده را ارزیـــابی و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد. این نشریه هم اکنون در پایگاه های استنادی کشور و بسیاری از پایگاه های دیگر(که در صفحه اول مجله آمده است) نمایه شده و تلاش دارد در پایگاه های بین المللی نیز نمایه گردد.