پژوهشهای جغرافیای طبیعی (JPHGR) - اهداف و چشم انداز