پژوهشهای جغرافیای طبیعی (JPHGR) - فرایند پذیرش مقالات