فرایند پذیرش مقالات

مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی نشریه‌ایست که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفا به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد.

متون ثبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با قالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.