آمارنامه مقالات(تعداد مقالات)

 

 

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد: Phys Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 24%

میانگین زمان داوری: 6 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.

 


          

 

                                    

 


 

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 351-514 

5. ارزیابی محصولات مختلف ماهواره‌ای تابش سطح زمین با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شدۀ زمینی در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 429-443

10.22059/jphgr.2020.290279.1007445

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ خوان لویئس گررو راسکادو؛ لوکاس آلادوس آربولداس


ابر واژگان