آمارنامه مقالات(تعداد مقالات)

 

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد: Phys Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 24%

میانگین زمان داوری: 6 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.

 


          

 

                                    

 


 

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-350 

مقاله علمی پژوهشی

1. واکاوی رخداد و الگوهای همدید موج‌های سرمایی ایران

صفحه 165-177

10.22059/jphgr.2020.238066.1007089

مصطفی کریمی؛ نعمت احمدی؛ مهرداد محمد مرادیان؛ سمیه رفعتی


2. مخاطرات فرسایش آبراهه‌ای بر روی خط لولۀ گاز نهم سراسری با استفاده از روش ANP-PRSM

صفحه 179-192

10.22059/jphgr.2020.268941.1007296

ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو؛ مهران مقصودی؛ نولبرتو مونیر؛ امیر احمدی


3. دماوند، آنتی ‏سیکلون ارضی حوضۀ هراز

صفحه 193-216

10.22059/jphgr.2020.270301.1007305

طیبه احمدی؛ محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپون هولز؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ ابوطالب محمدی


ابر واژگان