نویسنده = �������������������� �������� ����������
بررسی تغییرات درازمدت تبخیر و تعرق گیاه‌مرجع در چند نمونه اقلیمی گرم کشور

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390

علی اکبر سبزی پرور؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ محمدجعفر ناظم السادات