نویسنده = �������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات درازمدت تبخیر و تعرق گیاه‌مرجع در چند نمونه اقلیمی گرم کشور

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

علی اکبر سبزی پرور؛ سیده شقایق میرمسعودی؛ محمدجعفر ناظم السادات