نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعدۀ دلتای سفیدرود به‎روش تحلیل نیمرخ‎های متساوی‎البعد

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2013.35141

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ احمد معتمد؛ منصور جعفر بیگلو؛ قاسم لرستانی


2. تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین

دوره 0، شماره 0، تابستان 1387

احمد معتمد؛ محمد رضا غریب رضا