نویسنده = ���������� ���������� ������������ ��������