نویسنده = مسعود معیری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفیک زمین‌ساخت فعال در حوضه رودبار از سرشاخه‌های دز

دوره 42، شماره 73، زمستان 1389، صفحه 20-35

رسول شریفی نجف‌آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف


2. تلفیق مدل‌سازی ریاضی و آماری ناهمواری برخان مطالعه موردی: ریگ چاه جام

دوره 42، شماره 73، زمستان 1389

سیدحجت موسوی؛ مسعود معیری؛ عباسعلی ولی