نویسنده = بهروز سبحانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طول دورة رشد درخت سیب (مطالعة موردی: ایستگاه‌های سمیرم و ارومیه)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 529-544

بهروز سبحانی؛ مینو احمدیان؛ سعید جهان‌بخش اصل


3. مدل سازی فراسنج های اقلیمی استان خراسان جنوبی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 311-332

بهروز سبحانی؛ فخری سادات فاطمی نیا