نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک‌سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 673-692

10.22059/jphgr.2019.278613.1007358

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ صیاد اصغری


4. مدل سازی فراسنج های اقلیمی استان خراسان جنوبی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 311-332

10.22059/jphgr.2014.52134

بهروز سبحانی؛ فخری سادات فاطمی نیا