نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرهای تغییرات اقلیم آتی در تبخیر و تعرق واقعی و آب موجود در خاک در حوضۀ آبخیز تالار استان مازندران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 511-529

10.22059/jphgr.2018.202185.1006831

عباس غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ مهدی وفاخواه؛ کریم سلیمانی