نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2017.61576

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان