نویسنده = �������� ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی محصولات مختلف ماهواره‌ای تابش سطح زمین با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شدۀ زمینی در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 429-443

10.22059/jphgr.2020.290279.1007445

نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ خوان لویئس گررو راسکادو؛ لوکاس آلادوس آربولداس