پژوهشهای جغرافیای طبیعی (JPHGR) - مقالات آماده انتشار