دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که تایید شده نهایی (آماده به انتشار) هستند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله کامل

ارزیابی آسیب‌پذیری بلوک‌های ساختمانی شهر کرمانشاه در برابر زلزله و مکان‌یابی محل اسکان موقت جمعیت آسیب‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22059/jphgr.2024.368595.1007799

علی ویسی؛ فرهاد حسینعلی


ارزیابی کمی اثر سیلاب بر تغییرات مجرای رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه سدیج استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22059/jphgr.2024.374771.1007823

نعیمه رحیمی؛ علیرضا صالحی پور؛ سمیه خالقی


تغییرات نواحی اقلیمی ایران از نیمه قرن بیستم تاکنون (2022-1961)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22059/jphgr.2024.371399.1007805

رضا دوستان