مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 مربی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی برخی عناصر رطوبتی و دمایی در سواحل جنوبی دریای خزر از حالت نرمال می باشد. محاسبات و تحلیلها بر روی میانگین دمای حداقل، حداکثر، بارش،رطوبت و ابرناکی انجام شده است. مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 40 ساله است که بین سالهای 1955 تا 1994 واقع می گردد و ایستگاههای بندرانزلی، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان را شامل می شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه ای من ـ کندال، تغییرات داده ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی نشان می دهد. بدین ترتیب از دامنه نوسان دما در طول دوره کاسته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که درصد تغییر در فصل زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشتر است وزمان شروع تغییرات در ایستگاههای منطقه یکسان نیست.
کلید واژه ها : سواحل جنوبی دریای خزر، تغییر اقلیم، من ـ کندال، تغییر ناگهانی، روند، نوسان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Mann-Kendall Test to Recognize of Climate Change in Caspian Sea Southern Coasts

چکیده [English]

Abstract
With due attention to importance of climate change and natural ecosystem sensibility of the study area, in this research have been studied the probable climatic departure from normal and the existence of trend in climatic time series is detected by statistical tests. The first on the basis of rank- method Mann Kendal, it is tried to identify of changes and then recognize their type and time. The results which are provided of data analysis by this method show that the most changes started as abrupt and it is known that these changes belonged to both type of trend and oscillation. The minimum temperature shows a positive trend and the maximum temperature shows a negative trend in the most of selected stations. Therefore, it seems the range of temperature has reduced during the study period. Also, the percentage of changes on winter and summer has been more than spring and autumn situation. Eventually, there aren’t any coincident between the selected stations for purposes of changes beginning.

Keywords: South coasts of Caspian sea, Climate change, Mann–Kendal, Abrupt change, Trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South coasts of Caspian sea
  • climate change
  • Mann–Kendal
  • Abrupt change
  • Trend.