برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیا ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

چکیده

مطالعه مسائل مختلف مربوط به پروژه‌های سد سازی، حائز اهمیت فراوان است و نتایج حاصل از آن، احتمال موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد. و مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز از جمله آن مسائل است. لذا با توجه به اینکه در حوضه کنجانچم سد ایلام قرار دارد و پروژه احداث بند امیر آباد نیز بر روی رود کنجانچم در دست اجرا می باشد، در این تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی و کمی با استفاده از روش(پسیاک اصلاح شده MPSIAC) در محیط(GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط(GIS)و تلفیق این لایه‌ها، حوضه به 336 واحد رسوبزا تفکیک گردید که 216 واحد آن در بالادست سد ایلام واقع شده است. حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در این واحدها 3/2 و 7/26 تن در هکتار در سال و میانگین کل رسوب تولیدی حوضه درمدل MPSIAC معادل 98/14 تن در هکتار در سال برآورد گردیده است. میزان بار رسوبی حوضه در محل سد 13/2340309 تن در سال محاسبه گردید که معادل 12/181716 مترمکعب در سال می باشد. همچنین میزان بار رسوبی حوضه در محل بند امیرآباد بدون احتساب 6 زیرحوضه بالادست 77/265016 مترمکعب در سال برآورد شده است. از نظر کلاس های فرسایشی و شدت رسوبدهی حوضه به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد تفکیک شده است .
کلیدواژه‌ها: حوضه های آبریز، فرسایش خاک، رسوبدهی، MPSIAC, GIS.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the ُOil Erosion and Production of Sediment in the Basin of the Ilam Dam by using MPSIAC Model

کلیدواژه‌ها [English]

  • MPSIAC, GIS.
  • Watershed catchments
  • Soil erosion
  • sedimentation
  • GIS
  • MPSIAC