مقایسه دو مدلEPM وMPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده ازتکنیک های RS و GIS

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، استانداری کرمانشاه

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در جهت برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند(یکی از زیر حوضه‌های، بزرگ حوضه کارون) با مساحتی بالغ بر 4600 هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسی و پوشش گیاهی، با استفاده از تکنیک های RS و GIS انجام گرفته است. بخشی از داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوضه که قبلاً انجام شده بود، تأمین، و بخشی دیگر نیز از طریق پردازش تصاویر رقومی و مطالعات صحرایی تهیه گردید. تمام فاکتورهای مورد نیاز در دو مدل EPM و MPSIACبا استفاده از توانایی‌های مشترک RS و GIS تهیه گردید. با استفاده از دو مدل ذکر شده میزان فرسایش در سطح حوضه برآورد گردید. مقایسه نتایج دو مدل EPM وMPSIAC با مشاهدات صحرایی حاکی از آن است که اگر چه نتایج بدست آمده از دو مدل ذکر شده در اکثر مناطق انطباق زیادی با هم دارند، اما نتایج مدل EPM برای شناسایی مناطق دارای فرسایش بالا به اندازه مدل MPSIAC قابل اطمینان نمی باشد.
کلید واژه‌ها: سنجش از دور، فرسایش، خوزستان، EPM،MPSIAC

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of EPM and MPSIAC Models in GIS & RS for Erosion and Sediment Yield Assessment of the Pegah-Sorkh Basin, Gotvand Area, Khuzestan Province, Iran

چکیده [English]

Abstract
This research was conducted in the Pegah - Sorkh sub-catchments area, a semi-arid region in SW Iran, Using Geographic Information systems (GIS) and Remote Sensing (RS) to compare the Erosion Potential Method (EPM) and Modified Pacific Southwest Interagency Committee (MPSIAC) models in erosion-potential mapping and sediment yield assessment. The study area with approximately 4600 Ha shows different type of lithological units and vegetation covers. Data were collected from available sources were further processed with image processing and field observations. Also all the factors needed for EPM and MPSIAC models were provided using common abilities of RS and GIS. Comparison of the EPM and MPSIAC results with field observation showed that although the results of the two erosion potential maps are very similar, but the results the MPSIAC are reliable in identifying areas with very high erosion potential.

Keywords: Remote Sensing, Erosion, Khuzestan, EPM, MPSIAC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EPM
  • remote sensing
  • erosion
  • MPSIAC
  • Khuzestan
  • MPSIAC.