ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده

استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این مقاله به منظور آگاهی دانشجویان و محققین ژئومورفولوژی از وضعیت این علم در ایران پس از انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده آن تهیه گردیده است. برای روشن شدن مرز فعالیتهای ژئومورفولوژی با علوم مشابه ابتدا قلمروهای مختلف علم ژئومورفولوژی با رعایت قدمت تاریخی مورد توجه قرار گرفته وسپس به وضعیت آن در ایران پرداخته شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و کلیه مواد آن از منابع و اسناد موجود تامین گردیده است. دوره مطالعاتی این مقاله 4/1 قرن یعنی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1383 را در بر می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طی 25 ساله اخیر عمدتاً مطالعات ژئومورفولوژی در ایران متوجه چهار موضوع ژئومورفولوژی عمومی، ساختمانی، رودخانه‌ای و حرکات دامنه‌ای بوده است. در مقابل موضوعاتی نظیر تخریب و هوازدگی، فرایندهای بادی، ساحلی، یخچالی و ژئومورفولوژی کاربردی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه نتایج این مقاله بیان کننده طلوع مجدد ژئومورفولوژی بعد از انقلاب اسلامی است لیکن تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب هنوز راهی دراز در پیش است.
کلید واژه‌ها: ژئومورفولوژی، تاریخچه، پیشینه ژئومورفولوژی ایران، پیشرفت ژئومورفولوژی در ایران، انتشارات ژئومورفولوژی.

عنوان مقاله [English]

Geomorphology and its Related Studies in Iran, After the Islamic Revolution

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to inform students and researchers of geomorphology from the situation of this science at present and in future, in Iran, after the Islamic Revolution. To fulfill this purpose and to prouide full information about the situation of geomorphology in Iran, various areas of this science are presented chronologically at the begining of the article. The findings of this study shows that, daring the last twenty five years, geomorphological studies were concentrated in the four areas of general geomorphology, fluvial, structuran and mass moments morphology. Other subjects like weathering, wind proce, Coastal, Glacial and applied geomorphology were not considered so much. Although the findings of this article proves that geomorphological studies are started again, after the Islamic Revolution but, still there is a long way to go for achieving the desired situation.

Keywords: Geomorphology, History of geomorphology, Geomorphologic puplications, Geomorphology and projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geomorphology
  • History of geomorphology
  • Geomorphologic puplications
  • Geomorphology and projects.