تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات بارندگی‌های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتری می‌باشد. دو آزمون من- کندال و Sen’s Estimator Slope که جزو متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند جهت تحلیل روند داده‌های بارندگی در مقیاس‌های فصلی و سالانه به کار گرفته شدند. 48 ایستگاه باران‌سنجی واقع درحوزه مرکزی ایران که در بازه زمانی 1350 الی 1379 دارای آمار بودند انتخاب و دو آزمون فوق برروی داده‌های آنها اعمال گردید و نتایج حاصل از این دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کارآیی دو روش فوق در تحلیل روند بارندگی‌های فصلی و سالانه در بیشتر موارد شبیه ‌هم است و کارآیی روش Sen’s Estimator Slope در تحلیل مشاهداتی که در آنها تعداد داده‌های صفر(عدم وجود بارندگی) زیاد است بهتر از آزمون من- کندال می‌باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده وجود روند کاهشی و معنی‌دار توسط هر دو آزمون بکارگرفته شده در برخی از سری‌های زمانی مورد مطالعه بود ولی هیچ روند افزایشی و معنی‌داری بصورت توأم توسط دو آزمون بکارگرفته شده مورد تأیید قرار نگرفت. با توجه به ناکافی بودن تعداد سری‌های دارای روند معنی‌دار نسبت به سری‌های فاقد روند، نمی‌توان روند خاصی را بر بارندگی‌های فصلی و سالانه منطقه مورد مطالعه نسبت داد.
کلید واژه‌ها: تحلیل روند، بارش، روش‌های ناپارامتری، من- کندال، .Sen’s Estimator Slope

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annual And Seasonal Precipitation Trend Analysis of Some Selective Meteorological Stations In Central Region of Iran Using Non-Poarametric Methods

چکیده [English]

Abstract
The aim of this paper is to investigate annual and seasonal precipitation trends of some selective meteorological stations of central region in Iran using non-parametric methods. Two non-parametric methods including Mann-Kendall and Sen's estimator slope methods were used here to analyze the seasonal and annual trends of precipitation data. Some 48 meteorological stations in central region of Iran which in the period of (1971-2000) had full records were selected and two mentioned tests were applied and results were compared. The results showed that the application of these two methods is almost similar, although the Sen's estimator slope method showed better performance where the number of zero in the time series of data was considerable. There is a significant negative trend in both tests in some of the time series, but no significant positive trend for both tests was confirmed. Since the number of series with significant trend in comparison to series without any trend was small, therefore a general trend can not be attributed to the region.

Keywords: Trend analysis, Precipitation, Non-parametric Methods, Mann-Kendall, Sen's Estimator Slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kendall
  • parametric methods
  • .Sen’s Estimator Slope
  • Trend Analysis
  • Mann
  • precipitation
  • Sen's Estimator Slope.
  • non