بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود

نویسنده

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در تحول مخروط‌افکنه‌ها، به عنوان یکی از پویاترین لندفرم‌های نواحی خشک پرداخته است. به طور کلی در خصوص شکل‌گیری و تحول مخروط‌افکنه‌ها نظرات مختلف و گاه متضادی ارائه شده است که در این مقاله سعی شده تا با بررسی مخروط‌افکنه جاجرود(با هدف شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر در شکل‌گیری و تحول آن) نظرات ارائه شده مورد تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS (2002)، عکس‌های هوایی 1:55000، نقشه‌های 1:250000 و 1:25000 توپوگرافی رقومی، نقشه‌های 1:250000 و 1:100000 زمین‌شناسی و نرم‌افزارهای تهیه نقشه و پردازش تصاویر رقومی استفاده شده است. در زمینه پردازش تصاویر رقومی از نرم‌افزار Ilwis و PCI استفاده گردید. همچنین بمنظور تهیه نقشه‌ها‌ی مورد نیاز از نرم‌افزارهای Microstation، Freehand و Arc\GIS استفاده شد. در عین حال در بسیاری از موارد با عملیات میدانی و مشاهده ترانشه‌های طبیعی و مصنوعی موجود بر سطح مخروط‌افکنه و تهیه عکس و لوگ نسبت به تهیه شواهد مستدل و دقیق جهت کنترل و گردآوری اطلاعات تکمیلی، اقدام گردید. در نهایت نیز با استفاده از فرمول‌های تجربی smf و vf نسبت به تعیین اثر حرکات تکتونیکی در منطقه اقدام گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تحول مخروط‌افکنه جاجرود حاصل عملکرد عوامل طبیعی شامل تغییرات اقلیمی، حرکات تکتونیکی و تغییر سطح اساس(در دراز مدت) و عوامل انسانی(در کوتاه مدت) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effective Factors on Evolution of Alluvial Fans Case Study: Jajroud Alluvial Fan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alluvial fans
  • Climatic change
  • base level change
  • tectonic activity
  • Jajroud
  • Varamin