مقایسه‌ دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تغییرات زمانی و مکانی دمای سطحی پهنه‌ی آبی نقش مهمی در فعالیتهای سیستم جوی، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها و دریاچه‌ها دارد. اندازه‌گیری پارامتر دما با روش های معمولی به علت گستردگی و همچنین متغیر بودن آن، کاری هزینه‌بر و وقت‌گیر است. اما در سال های اخیر استفاده از فناوری ماهواره‌ای و علم سنجش از دور در دریافت و تحلیل پارامترهای هواشناسی و اقیانوس‌شناسی گسترش روزافزونی یافته است. در تحقیق حاضر به منظور مقایسه‌ی دمای سطحی حاصل از داده‌های دمای سطحی ماهواره‌ای و میدانی از تصاویر ماهواره‌ای NOAA سنجنده‌ی AVHRR استفاده شده است. ده تصویر ماهواره‌ای مورد پردازش قرار گرفته است و این تصاویر با داده‌های میدانی که در زمان گذر ماهواره اندازه‌گیری شده‌اند برای دو روز مربوط به فصلهای بهار و پاییز کالیبره شده‌اند و بین داده‌های حاصل از دمای سطح از ماهواره و داده‌های میدانی رابطه‌ی معنی‌داری به دست آمده و خطای بدست آمده بین این دو داده قابل قبول است. اطلاعات دمای سطح دریاچه‌ی خزر جنوبی توسط نرم‌افزار ارداس(ERDAS) برای تمام تصاویر استخراج و خطوط هم‌دما توسط نرم‌افزار Surfer رسم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Sea Surface Temperature by Satellite and Field Data of South Caspian

چکیده [English]

The changes in time and location of surface temperature from a water body has an important effect on climate activities, marine biology, sea currents, salinity and other characteristics of the seas and lakes water. Traditional measurement of temperature is costly and time consumer due to its dispersion and instability. In recent years the use of satellite technology and remote sensing sciences for data acquiring and parameter and analysis of climatology and oceanography is well developed. In this research we used the NOAA’s Satellite images from its AVHRR system to compare the field surface temperature data with the satellite images information. Ten satellite images were used in this project. These images were calibrated with the field data at the exact time of satellite pass above the area. The result was a significant relation between surface temperature from satellite data with the field work. The magnitude of the errors in between was low and in order of being acceptable. The information of all satellites were images extracted by ERDAS software, and the “Surfer” software is used to plot the isotherm lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sea surface temperature
  • Satellite image
  • Caspian sea (lake)
  • Field data