مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشجوی دوره دکتری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

سواحل جنوبی دریای خزر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، تحت تأثیر عوامل مختلف جوی قرار می گیرد. نوسان اطلس شمالی(NAO ) یکی از پدیده های موثر در تغییر پذیری اوضاع جوی نیمکره شمالی می باشد که سواحل جنوبی خزر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش در یک دوره 30 ساله (2003-1974) مقادیر بارش و دمای هوا در سواحل جنوبی دریای خزر با دوره های مثبت و منفی نمایه نوسان اطلس شمالی مورد آزمون همبستگی قرار گرفت و مشخص شد مرحله مثبت شاخصNAO با دوره های افزایش افزایش بارش و کاهش دما، و مرحله منفی شاخص مزبور با دوره های کاهش بارش و افزایش نسبی دما همزمان است. با توجه به اینکه نمایهNAO دارای روند کاهشی و منفی است لذا میزان بارش منطقه مورد مطالعه نیز در حال کاهش و متقابلاً دما نیز در حال افزایش می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of North Atlantic Oscillation Effect on Temperature and precipitation Regimes of Southern shores of Caspian sea

چکیده [English]

The southern shores of Caspian sea is subjected to several atmospheric factors due to its geographical position. North Atlantic oscillation(NAO) one of the effective phenomenon's affects the most part of hemisphere included Caspian sea. In this research negative and positive phases of NAO considered with variability of temperature and precipitation of southern shores of Caspian sea in a 30 years periods(1974-2003).The results of research show that positive phase of NAO accompanied by increasing of precipitation and decreasing of temperature and with concern to negative trend of NAO index, precipitation of this region decrease and temperature increase as such

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Atlantic Oscillation
  • Iceland low
  • Azores high
  • southern coasts of Caspian Sea